Αποφάσεις Νέες

Δημοτικό ΣυμβούλιοΟικονομική Επιτροπή
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220328
Αριθμός:
29
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΥΝ4Ω9Φ-Ε17
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220328
Αριθμός:
23
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΥΔΡΩ9Φ-Ζ5Ρ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220328
Αριθμός:
20
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ω2ΩΒΩ9Φ-ΞΞ7
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220328
Αριθμός:
17
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ5ΚΦΩ9Φ-ΨΛΝ
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
62δ
Αριθμός Δι@ύγεια:
68ΣΜΩ9Φ-2Υ1
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
62γ
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ74ΕΩ9Φ-9Χ4
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
62β
Αριθμός Δι@ύγεια:
9Ψ56Ω9Φ-0ΚΩ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
62α
Αριθμός Δι@ύγεια:
99ΘΤΩ9Φ-Η7Χ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
59
Αριθμός Δι@ύγεια:
60ΛΞΩ9Φ-5Υ1
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
57
Αριθμός Δι@ύγεια:
9605Ω9Φ-ΚΨΕ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
56
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΗΕΝΩ9Φ-40Η
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20220406
Αριθμός:
55
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΒ67Ω9Φ-Ε3Β
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20220330
Αριθμός:
50
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ω2Β3Ω9Φ-ΟΨΛ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20220330
Αριθμός:
48
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΒΚΥΩ9Φ-0ΥΙ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20220321
Αριθμός:
44
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ω2ΛΨΩ9Φ-08Ω
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20220321
Αριθμός:
41
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΞΖΑΩ9Φ-Ο3Τ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20220321
Αριθμός:
40
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΩΡΤΩ9Φ-ΡΨΝ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20220321
Αριθμός:
39
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΛΞΓΩ9Φ-ΤΝ1
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20220323
Αριθμός:
6-3
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20220323
Αριθμός:
4
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220321
Αριθμός:
3
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ6ΡΛΩ9Φ-Χ96
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20220309
Αριθμός:
36
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΠΗΠΩ9Φ-895
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20220309
Αριθμός:
34
Αριθμός Δι@ύγεια:
63Λ4Ω9Φ-Β0Θ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20220309
Αριθμός:
33
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΕΨΜΩ9Φ-570
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20220223
Αριθμός:
13
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΔ1ΧΩ9Φ-Ψ3Ξ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20220223
Αριθμός:
12
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΣΣ3Ω9Φ-ΥΩΣ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20220223
Αριθμός:
8
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΛΒΚΩ9Φ-1Ρ0
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20220222
Αριθμός:
29
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΡΑΨΩ9Φ-ΗΕΣ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20220222
Αριθμός:
28
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ5ΟΓΩ9Φ-74Υ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20220222
Αριθμός:
22α
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΤ6ΓΩ9Φ-ΣΡΤ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20220217
Αριθμός:
19
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΞ9ΛΩ9Φ-ΑΨΖ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220214
Αριθμός:
1
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΧΔΒΩ9Φ-ΩΝ4
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
90
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΓ2ΣΩ9Φ-Δ3Γ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
89
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΘΥΕΩ9Φ-Δ76
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
88
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΗΥ1Ω9Φ-ΘΔΖ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
86
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΔΑΞΩ9Φ-ΡΝΦ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
85
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΞΜΦΩ9Φ-ΡΧΞ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
12
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
84
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΦΥΗΩ9Φ-ΟΝΥ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220125
Αριθμός:
11
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΟΔΟΩ9Φ-ΣΞΑ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220125
Αριθμός:
9
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΜΖ3Ω9Φ-ΡΓΧ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220125
Αριθμός:
8
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΡΗΩΩ9Φ-ΝΡΨ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220125
Αριθμός:
3
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ8ΦΠΩ9Φ-7ΣΜ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20220125
Αριθμός:
2
Αριθμός Δι@ύγεια:
61ΧΖΩ9Φ-ΥΘΙ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20211222
Αριθμός:
79
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΛΝΓΩ9Φ-ΘΝΛ
Αρ. Συνεδρίασης:
37
Ημερομηνία:
20211224
Αριθμός:
247
Αριθμός Δι@ύγεια:
99ΠΤΩ9Φ-1Γ9
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20211229
Αριθμός:
248
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΨ9ΔΩ9Φ-Χ1Υ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20211214
Αριθμός:
15-5
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20211214
Αριθμός:
77
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΝ2ΦΩ9Φ-Ζ6Ι
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
36
Ημερομηνία:
20211217
Αριθμός:
242
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΕ3ΩΩ9Φ-Θ04
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
36
Ημερομηνία:
20211217
Αριθμός:
240
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΛΘΜΩ9Φ-ΨΟΡ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
36
Ημερομηνία:
20211217
Αριθμός:
237
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΦΧΦΩ9Φ-ΧΜΧ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
36
Ημερομηνία:
20211217
Αριθμός:
236
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΕ18Ω9Φ-ΓΨ6
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
36
Ημερομηνία:
20211217
Αριθμός:
235
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ3ΚΖΩ9Φ-ΘΨ4
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
35
Ημερομηνία:
20211208
Αριθμός:
231
Αριθμός Δι@ύγεια:
9Ψ8ΨΩ9Φ-84Μ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
35
Ημερομηνία:
20211208
Αριθμός:
222
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΗΠΙΩ9Φ-ΕΝΤ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20211124
Αριθμός:
1
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρ. Συνεδρίασης:
34
Ημερομηνία:
20211130
Αριθμός:
218
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ9ΒΘΩ9Φ-ΙΔΞ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
34
Ημερομηνία:
20211130
Αριθμός:
217
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΤΤΘΩ9Φ-ΠΩ6
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
34
Ημερομηνία:
20211130
Αριθμός:
216
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ω56ΦΩ9Φ-8ΛΝ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
11
Ημερομηνία:
20211123
Αριθμός:
76
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
11
Ημερομηνία:
20211123
Αριθμός:
75
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΘΝ8Ω9Φ-ΑΟΦ
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20211118
Αριθμός:
74
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΛΕΛΩ9Φ-204
Αρ. Συνεδρίασης:
33
Ημερομηνία:
20211122
Αριθμός:
215
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ4Χ5Ω9Φ-Χ53
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
33
Ημερομηνία:
20211122
Αριθμός:
214
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΜΟΩΩ9Φ-ΝΔΡ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
33
Ημερομηνία:
20211122
Αριθμός:
211
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΝΤΖΩ9Φ-Ο0Ο
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20210928
Αριθμός:
13
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20210928
Αριθμός:
12
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20211019
Αριθμός:
14-4
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
10
Ημερομηνία:
20211021
Αριθμός:
72
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΖΟΩΩ9Φ-6Ξ3
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
10
Ημερομηνία:
20211021
Αριθμός:
68
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΩΨΡΩ9Φ-ΩΡΕ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
10
Ημερομηνία:
20211021
Αριθμός:
64
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΟΜ7Ω9Φ-Χ4Μ
Αρ. Συνεδρίασης:
32
Ημερομηνία:
20211112
Αριθμός:
208
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ4Χ2Ω9Φ-6ΧΞ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
32
Ημερομηνία:
20211112
Αριθμός:
205
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΘΣΞΩ9Φ-03Ζ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
31
Ημερομηνία:
20211105
Αριθμός:
201
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΗΠ4Ω9Φ-4ΜΛ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
30
Ημερομηνία:
20211102
Αριθμός:
196
Αριθμός Δι@ύγεια:
6Φ5ΖΩ9Φ-0ΛΚ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
30
Ημερομηνία:
20211102
Αριθμός:
193
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΜΖΚΩ9Φ-Γ57
Αρ. Συνεδρίασης:
30
Ημερομηνία:
20211102
Αριθμός:
192
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΥΓ9Ω9Φ-ΒΔΨ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
30
Ημερομηνία:
20211102
Αριθμός:
191
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΨΦΡΩ9Φ-34Χ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
30
Ημερομηνία:
20211102
Αριθμός:
190
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΥΨΦΩ9Φ-751
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
29
Ημερομηνία:
20211019
Αριθμός:
188
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΠΔ9Ω9Φ-ΛΣΤ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
29
Ημερομηνία:
20211019
Αριθμός:
183
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΠΑΖΩ9Φ-ΗΥΕ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
29
Ημερομηνία:
20211019
Αριθμός:
182
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΡΙΓΩ9Φ-ΞΞ2
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
28
Ημερομηνία:
20211008
Αριθμός:
178
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ40ΒΩ9Φ-ΞΚΘ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
28
Ημερομηνία:
20211008
Αριθμός:
174
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΓ17Ω9Φ-ΥΔ1
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
28
Ημερομηνία:
20211008
Αριθμός:
173
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ88ΙΩ9Φ-ΟΩΗ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
28
Ημερομηνία:
20211008
Αριθμός:
172
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΔΓΒΩ9Φ-5ΚΚ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
1
Ημερομηνία:
20210928
Αριθμός:
171
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΔΔΦΩ9Φ-ΠΞΤ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
27
Ημερομηνία:
20210917
Αριθμός:
169
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
27
Ημερομηνία:
20210917
Αριθμός:
167
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
27
Ημερομηνία:
20210917
Αριθμός:
163
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ7Ω3Ω9Φ-06Β
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
27
Ημερομηνία:
20210917
Αριθμός:
161
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΖΦ4Ω9Φ-ΞΤ0
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
26
Ημερομηνία:
20210908
Αριθμός:
160
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΞΓΛΩ9Φ-Α2Υ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
26
Ημερομηνία:
20210908
Αριθμός:
159
Αριθμός Δι@ύγεια:
91ΛΝΩ9Φ-7ΥΕ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
26
Ημερομηνία:
20210908
Αριθμός:
154
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΖ0ΦΩ9Φ-Θ4Ρ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
25
Ημερομηνία:
20210830
Αριθμός:
153
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΡΘΥΩ9Φ-7ΛΧ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
62
Αριθμός Δι@ύγεια:
67ΕΤΩ9Φ-7Ψ3
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
61
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΒΛ2Ω9Φ-ΗΟΓ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
58
Αριθμός Δι@ύγεια:
97ΘΒΩ9Φ-ΦΧ2
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
53
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΜ2ΠΩ9Φ-ΝΘΞ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
52
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΟΙΜΩ9Φ-ΧΒΞ
Αρ. Συνεδρίασης:
9
Ημερομηνία:
20210929
Αριθμός:
51
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΠΤΗΩ9Φ-Ξ5Η
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
8
Ημερομηνία:
20210831
Αριθμός:
49
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΕΒΥΩ9Φ-ΗΥ3
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20210728
Αριθμός:
46
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΗΝΙΩ9Φ-Υ4Γ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20210728
Αριθμός:
43
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ω26ΦΩ9Φ-3ΡΦ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20210728
Αριθμός:
41
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΒΞΑΩ9Φ-09Ζ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
7
Ημερομηνία:
20210728
Αριθμός:
40
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΡΑΥΩ9Φ-ΑΥΣ
Αρ. Συνεδρίασης:
24
Ημερομηνία:
20210804
Αριθμός:
145
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΖΓ1Ω9Φ-ΧΚΦ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
131ε
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΣΡ2Ω9Φ-ΔΥΔ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
131δ
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΗΞΜΩ9Φ-ΒΧ4
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
131γ
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΙΘΚΩ9Φ-ΡΒ1
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
131β
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΞΑΑΩ9Φ-ΥΛΙ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
131α
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΞΞ3Ω9Φ-ΖΔ6
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
130
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΔΩΞΩ9Φ-ΒΘΦ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
125
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
120α
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΔ5ΤΩ9Φ-Ε1Β
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
23
Ημερομηνία:
20210727
Αριθμός:
119
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΑΦΥΩ9Φ-ΕΡ9
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
22
Ημερομηνία:
20210713
Αριθμός:
118
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΚ1ΓΩ9Φ-ΗΟ8
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
22
Ημερομηνία:
20210713
Αριθμός:
116
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΥΔ5Ω9Φ-ΑΩΘ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
22
Ημερομηνία:
20210713
Αριθμός:
115
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΧΕΣΩ9Φ-ΛΚΗ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
22
Ημερομηνία:
20210713
Αριθμός:
114
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ71ΘΩ9Φ-9ΥΤ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
22
Ημερομηνία:
20210713
Αριθμός:
113
Αριθμός Δι@ύγεια:
63ΖΑΩ9Φ-ΗΘΟ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20210420
Αριθμός:
5
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20210420
Αριθμός:
4-3
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
2
Ημερομηνία:
20210420
Αριθμός:
4-1
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20210726
Αριθμός:
10
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20210726
Αριθμός:
7
Αριθμός Δι@ύγεια:
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20210526
Αριθμός:
25
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΞΓΞΩ9Φ-93Α
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20210526
Αριθμός:
24
Αριθμός Δι@ύγεια:
Ψ61ΠΩ9Φ-2Α7
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
5
Ημερομηνία:
20210526
Αριθμός:
22
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΞ5ΙΩ9Φ-Α3Σ
Αρ. Συνεδρίασης:
6
Ημερομηνία:
20210617
Αριθμός:
33
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΦΒΕΩ9Φ-20Λ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
4
Ημερομηνία:
20210512
Αριθμός:
20
Αριθμός Δι@ύγεια:
65ΥΞΩ9Φ-ΖΕΣ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
3
Ημερομηνία:
20210331
Αριθμός:
17
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΘΚ9Ω9Φ-ΝΑΒ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
21
Ημερομηνία:
20210706
Αριθμός:
111
Αριθμός Δι@ύγεια:
99ΚΑΩ9Φ-Β9Σ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
109
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΑΝΨΩ9Φ-ΜΗΞ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
108
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΔΨΓΩ9Φ-ΠΑΓ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
107
Αριθμός Δι@ύγεια:
9ΒΜΓΩ9Φ-Γ87
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
106
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΤΑΞΩ9Φ-ΨΣΕ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
105
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΛΝΨΩ9Φ-8ΑΩ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
104β
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΖΕΑΩ9Φ-Χ93
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
20
Ημερομηνία:
20210702
Αριθμός:
104α
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΙΑΛΩ9Φ-ΦΞΚ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
18
Ημερομηνία:
20210615
Αριθμός:
98
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΦΖ2Ω9Φ-ΖΡΠ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
18
Ημερομηνία:
20210615
Αριθμός:
97
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΙΝ8Ω9Φ-ΧΧ4
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
17
Ημερομηνία:
20210608
Αριθμός:
94
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΟΟ1Ω9Φ-Ι7Ρ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
17
Ημερομηνία:
20210608
Αριθμός:
93
Αριθμός Δι@ύγεια:
6Β6ΘΩ9Φ-Ο7Δ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
16
Ημερομηνία:
20210525
Αριθμός:
88
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΡΑ3Ω9Φ-7ΑΙ
Αρ. Συνεδρίασης:
16
Ημερομηνία:
20210525
Αριθμός:
84
Αριθμός Δι@ύγεια:
6ΓΨ5Ω9Φ-3ΗΜ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
16
Ημερομηνία:
20210525
Αριθμός:
83
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΚ3ΨΩ9Φ-93Δ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
16
Ημερομηνία:
20210525
Αριθμός:
80
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΨΒΨΘΩ9Φ-ΖΜΛ
Αρχείο:
Αρ. Συνεδρίασης:
15
Ημερομηνία:
20210518
Αριθμός:
74
Αριθμός Δι@ύγεια:
ΩΦΛΞΩ9Φ-5Υ2
Αρχείο: