Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου