Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 11:22

Print Friendly, PDF & Email
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3677 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
113 15/07/2024 Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ. 63, στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης 6ΦΕΔΩ9Φ-Τ9ΞΔημοτική Επιτροπή
112 15/07/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  επί υποθέσεως του Δήμου                                                                                                             ΨΦΔ0Ω9Φ-1ΔΓΔημοτική Επιτροπή
111 15/07/2024 Χορήγηση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με  τίτλο: «Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης- Υμηττού» 6ΛΡΝΩ9Φ-ΒΜΜΔημοτική Επιτροπή
110 15/07/2024 Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης: α) στον Κ.Α 15.6471.0004 με τίτλο: «Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και β) στον Κ.Α 15.5471.0002 και τίτλο: « Έξοδα ηχοφωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων» 6Φ7ΙΩ9Φ-4ΜΥΔημοτική Επιτροπή
109 15/07/2024 Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  , σχολικών μονάδων του Δήμου για το διδακτικό έτος 2024-2025 ΨΖΓ0Ω9Φ-442Δημοτική Επιτροπή
108 15/07/2024 Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου ΤΕ Φυσικοθεραπευτή 6ΞΖΒΩ9Φ-Λ18Δημοτική Επιτροπή
131 10/07/2024 Έγκριση καταστροφής άχρηστου      ΨΛ9ΧΩ9Φ-Β6ΧΔημοτικό Συμβούλιο