Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
69 26/05/2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού του     Ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας , ευπρεπισμού και χημικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών του προσώπων» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. ΨΒΣ0Ω9Φ-ΦΗ8Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
68 26/05/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου» «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»  από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΨΦΔΠΩ9Φ-2Ο8Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
67 17/05/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού   χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού” από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. ΩΝΟΤΩ9Φ-2Φ6Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
66 17/05/2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».   και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. ΩΧΧΒΩ9Φ-ΞΘΟΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
65 17/05/2023 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της κλειστής ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για την ομάδα 3  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστ. 192676  σχετικά με την  προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΔΗΣΥ)   6ΟΧΥΩ9Φ-Ζ04Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
64 17/05/2023 Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό ΟΠΣ 5002498 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  και Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002498 9ΚΧ4Ω9Φ-ΣΦΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
63 08/05/2023 Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2022. ΨΟΚΩΩ9Φ-4ΧΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
image_print