Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
1 17/01/2024 Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.6 του αρθρ.74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του αρθρ.8 του Ν.5056/2023 ΡΟΠΓΩ9Φ-ΚΝ7Δημοτική Επιτροπή
124 19/09/2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού του   διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού». 637ΗΩ9Φ-ΕΚΙΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
123 19/09/2023 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης   με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»,  στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 6ΤΥ9Ω9Φ-ΡΞΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
122 19/09/2023 Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Διεξαγωγής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ». 67Ο5Ω9Φ-ΨΒΕΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
121 19/09/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού   χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού” από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 6ΝΧ3Ω9Φ-Γ3ΚΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
120 19/09/2023 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου. 6ΠΖ1Ω9Φ-4Μ3Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
119 19/09/2023 Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως   του Δήμου 92ΩΧΩ9Φ-ΘΝΠΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
image_print