Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
206 12/11/2021 Απόφαση για παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)» 6Τ72Ω9Φ-ΛΓΓΟικονομική Επιτροπή
205 12/11/2021 Έκπτωση αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)» ΩΘΣΞΩ9Φ-03ΖΟικονομική Επιτροπή
204 12/11/2021 Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης επί του ερωτήματος «Είναι ή όχι δικαιολογημένη η άρνηση της αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ να υπογράψει τη σύμβαση του έργου με τίτλο Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020);» 6ΩΖΘΩ9Φ-Ω45Οικονομική Επιτροπή
203 12/11/2021 Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση επί του ερωτήματος «Εάν το ποσό που παρακατέθεσε ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού την 13-5-2020 στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δυνάμει του αριθμ. 20139/2020 γραμμάτιου χρηματικής παρακατάθεσης αναφορικά με την καθορισθείσα με αριθμό πρωτ. 5720/2018 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του Ο.Τ. 154, αντιστοιχεί στο ποσό που όρισε το ως άνω δικαστήριο σε συνδυασμό και με τις από 16/10/2020 και 11/10/2021 αιτήσεις-διαμαρτυρίες των Αιμιλίας Αγγελοπούλου Κόδες και Μαρίας – Αντωνίας Κόδες Ορτέγκα» ΩΜΒΤΩ9Φ-Β99Οικονομική Επιτροπή
202 12/11/2021 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της απευθείας ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ΨΔΕΥΩ9Φ-ΞΙΤ Οικονομική Επιτροπή
201 05/11/2021 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου 9ΗΠ4Ω9Φ-4ΜΛΟικονομική Επιτροπή
200 05/11/2021 Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2022, συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 9Π73Ω9Φ-ΠΧ9 Οικονομική Επιτροπή
image_print
error: Content is protected !!