Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής – Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολεοδομίας