Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας