Αποτελέσματα Διμήνων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – ΥΕ Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων

Αποτελέσματα Διμήνων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων και δύο μικρών οχημάτων

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (CPV: 34144512-0, 34131000-4, 34136100-0) προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (443.548,39 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%: 106.451,61 ευρώ) για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του ΝΠΔΔ «Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (Παιδικοί Σταθμοί), που εδρεύει στον Υμηττό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Διαφόρων Οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ”, που θα διεξαχθεί σύμφωνα α) με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης προϋπολογισμού 689.516,13 € πλέον 24% Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 υποψηφίων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων στα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα και στον οδοκαθαρισμό

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 υποψηφίων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων στα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα και στον οδοκαθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 Υποψηφίων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 Υποψηφίων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για την Προμήθεια μελανιών , γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτίου

Προκήρυξη για την Προμήθεια μελανιών , γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτίου

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης με την υπ. αριθ. 6/2018 απόφασή του προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ. αριθ. 6/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης Καθαρίστριας για το 2ο Δημοτικό Υμηττού

Αποτελέσματα Προκήρυξης Καθαρίστριας για το 2ο Δημοτικό Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
Σελίδα 1 από 3123