Καθαρισμός  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας

Δημοσίευση: 9 Απριλίου 2024, 08:46

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με υπ’ αριθμόν 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε από την υπ΄αριθ.οικ.18851/Φ.700.20/19.04.2023 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2549 //τ.Β΄/ /19.04.2023) , οι ιδιοκτήτες , νομείς , επικαρπωτές μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων , που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών , υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους κατά το χρονικό διάστημα από την   1η μέχρι την 30η  Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου , ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου , για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ακολουθούν τις προβλέψεις αποκομιδής των απορριμμάτων , όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Καθαριότητας των οικείων δήμων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4821/2021 περί αποβλήτων .

Μετά  την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ,δύναται ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κατεβάστε το ενδεικτικό υπόδειγμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση  της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης σε όλη την διάρκεια  της αντιπυρικής περιόδου επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον / στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο

 α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200)ευρώ,

 β) τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, βάση της υπό παρ.β’ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ΄αριθ.οικ.18851/Φ.700.20/19.04.2023 Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2549 /τ.Β΄/19.04.2023) και

γ) 500 ευρώ, βάση του άρθρου 26 του Κανονισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που εγκρίθηκε με την αρ.20- 9/2/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Εντός προθεσμίας δέκα (10) από την επίδοσης της πράξης  Επιβολής Προστίμου  ο παραβάτης δύναται να υποβάλει έγγραφη ένσταση στον οικείο Δήμο , παρελθούσης δε άπρακτης της άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή , το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται . Σε περίπτωση  συμμόρφωσης εντός της άνω προθεσμίας με την υποχρέωση  καθαρισμού  ο οικείος Δήμος εκδίδει απόφαση  έως και  50% του  προς  επιβολή προστίμου .

Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή , ο οικείος Δήμος υποχρεούται εντός πέντε ημερών   σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.

Σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους  και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των  υπόχρεων για καθαρισμό τους ο οικείος Δήμος ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου , αιτείται προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής , υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων.

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την υπ.αρ.20/2023 Πυροσβεστική διάταξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Ο Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος

Ιωάννης   Τζιβελέκας

Facebooktwitterpinterestlinkedin