Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα – Βοηθήματα)

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα)

Προϊστάμενος: Απέργη Σοφία
Τηλέφωνα:

Κεντρικό : 2132037816, 817
Σχολικές Επιτροπές: 2132037852

Email: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr
Περιγραφή:

 

 

Γραφεία: Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων (Προνοιακά Επιδόματα) και Δια Βίου Μάθησης
Διαδικασίες:
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Χορήγηση Ειδικού Βοηθήματος ΔΕΗ σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους - Eνημέρωση 05.01.2022 - ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27.05.2022
Δικαιολογητικά:

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση - αίτηση  εδώ

 

Παρατηρήσεις:

27.05.2022 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η  με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 – ΦΕΚ 2567/Β/24-05-2022 ΚΥΑ, για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ η υπηρεσία θα εξετάζει και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα.

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,  μέχρι και τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος κυμαίνεται από 30% έως 100% ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής.

Σε περίπτωση έγκριση της αίτησης το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και δε θα υπάρχουν τέλη επανασύνδεσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Έλλης 16 στη Δάφνη από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο τηλέφωνο 2132037816 ή 17, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00.

 

05.01.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ενημερώνει τους κατοίκους ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα επανασύνδεσης των ευάλωτων νοικοκυρών, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021 και ισχύει.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Μέχρι και την 31/12/2021 να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Γ. Εισοδηματικά κριτήρια

 Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000€

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.  

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31/12/2021 και έχουν αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν έως τις 15/2/2022 από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την αρμόδια Επιτροπή προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 2. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 4. ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 6. Έγγραφο ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης..
 8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
 10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας κλπ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Έλλης 16 στη Δάφνη από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο τηλέφωνο 2132037816 ή 17, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00.

 

Χορήγηση επιδόματος για παροχή δωρεάν φαρμακευτική περίλθαψη σε ανασφάλιστρους
Δικαιολογητικά:

 

Αίτηση για παροχή δωρεάν φαρμακευτική περίλθαψη σε ανασφάλιστους πολίτες.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 1. Δεν διαθέτω ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και δεν διαθέτω ιδιωτική ασφάλιση.
 2. Κατοικώ μόνιμα στην ανωτέρω διεύθυνση.
 3. Για τις κατηγορίες 8, 9 και 10:

Κατά το τελευταίο φορολογικό έτος εγώ και η οικογένειά μου έχουμε συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από:

 1.  Επίδομα ανεργίας ύψους
 2.  Διατροφή ανηλίκου τέκνου ύψους
 3.  Επίδομα αναδοχής ύψους
 4.  Εξωιδρυματικό επίδομα ύψους
 5.  Προνοιακό επίδομα αναπηρίας από το Δήμο ύψους
 6.  Το πρόγραμμα Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
 7.  Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας μου και των μελών της οικογένειάς μου (σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ).
 8. Συνολικό ύψος των καταθέσεων και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων και κινητών αξιών μου και των μελών της οικογένειάς μου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα χρειαστεί η επισύναψη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
 2. Αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου, καθώς και σε περίπτωση φιλοξενίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου και υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του ατόμου που φιλοξενεί).
 3. Δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία δικαιούχου του αιτούντος ή/και των μελών οικογένειας.
 4. Για τις κατηγορίες 8,9 και 10, Ε1 και εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους.
 5. Για τις κατηγορίες 8,9 και 10, το δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα α-στ. (Για την περίπτωση λήψης προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από το Δήμο η Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Παρατηρήσεις:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.
 3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.
 4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ).
 5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
 6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
 7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος».
 8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.
 9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β).
 10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 1. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω
 2. Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
 3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)
 4. Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.
 5. «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
 6. «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
 7. Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).
 8. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.
 9. Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).
 10. Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε.
Χορήγηση επιδόματος μεσογειακής αναιμίας & λοιπών αιματολογικών νοσημάτων
Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε.
 3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 8. Απόκομμα σύνταξης.
 9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β)'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ)Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .
 • δ)Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε)Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
Παρατηρήσεις:

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

 

 

Χορήγηση επιδόματος βαρίας νοητικής υστέρησης (Β.Ν.Υ.)
Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα.
 2. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου και ο Δ.Ν. (δείκτης νοημοσύνης).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και των δύο γονέων εάν είναι συνταξιούχοι ή βεβαίωση Υπηρεσίας για τους εν ενεργεία, στην οποία θα βεβαιώνεται εάν ο δικαιούχος. λαμβάνει ή όχι οποιαδήποτε χρηματική παροχή (σύνταξη, προσαύξηση, οικογενειακό επίδομα κλπ.) και εάν ναι, το ύψος του μηνιαίου ποσού και το συγκεκριμένο λόγο. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
 5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτά σε ειδικό σχολείο ή νοσηλεύεται σε Ίδρυμα, υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται εάν η φοίτησή του είναι εξωτερική ή στην περίπτωση που είναι εσωτερική θα αναφέρεται το ύψος της μηνιαίας δαπάνης και ποιος την καλύπτει.
 6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας και εντύπου Ε1.
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
 • α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
 • β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.
 3. Για τους ενήλικες , κατατίθεται η απόφαση Δικαστικής συμπαράστασης.
 4. Κάθε χρόνο ο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος υποβάλλει στην Υπηρεσία εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και έντυπο Ε1, βεβαίωση στην περίπτωση που ο δικαιούχος  είναι τρόφιμος Ιδρύματος και υπεύθυνη δήλωση.
 5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 7. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
Παρατηρήσεις:

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 ( εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

Χορήγηση επιδόματος για βαρία αναπηρία
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε., ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου.
 3. Βεβαίωση από Αλβανία, σε περίπτωση που έχετε γεννηθεί εκεί, ότι δεν δικαιούστε επιδόματος ή συντάξεως, μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. Για ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α. το απόκομμα σύνταξης.
 5. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (επίδειξη πρωτοτύπων).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 9. Απόκομμα σύνταξης.
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου.
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ότι είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος ή άμεσα ασφαλισμένος χωρίς ασφαλιστικές
  προϋποθέσεις
 • στ) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
 5. Για άτομα ηλικίας απο 19-60 βεβαίωση ανεργίας απο τον Ο.Α.Ε.Δ.
Παρατηρήσεις:

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

Χορήγηση επιδόματος κίνησης
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε.,  από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας (80% και άνω) και παράλυση των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμός αυτών.
 3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο του τετραμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του δικαιούχου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου ή θανάτου .
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου
Χορήγηση επιδόματος κωφών & βαρύκοων
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Οι ηλικίας 0 έως 18 ετών, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., όπου θα βεβαιώνεται ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι κωφό ή βαρήκοο.
 3. Οι ηλικίας 19 έως 65 ετών, γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται ταυτόχρονη με την κώφωση ή βαρηκοΐα, χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση.
 4. Οι ηλικίας 19 έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν. (Την Βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν κάθε Σεπτέμβριο), σε περίπτωση που δεν φοιτούν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 5. Οι ηλικίας 19 έως 60 ετών βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ..
 6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 10. Απόκομμα σύνταξης.
 11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
Παρατηρήσεις:

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

Xορήγηση επιδόματος παρα-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση παρα-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος, αίτηση του νόμιμου αντιπροσώπου του, η οποία θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.
 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε..
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα, ότι:
 • α) Θα χρησιμοποιηθεί η οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • β) Δεν λαμβάνει για την ίδια αιτία οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • γ) Δεν περιθάλπεται σε κλειστό Ίδρυμα Προνοιακού χαρακτήρα.( Σε αντίθετη περίπτωση θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση).
 • δ) Για κάθε αλλαγή θα ενημερωθεί η Υπηρεσία (αλλαγή κατοικίας - εισαγωγή σε ίδρυμα – αλλαγή ασφάλισης και μορφολογίας αποδοχών, συνταξιοδότησης κλπ.).
 • ε) Κάθε Φεβρουάριο αναλαμβάνω να προσκομίζω τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Υπηρεσία σας.
 • στ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ Δεν είναι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • ζ) Δεν λαμβάνει για την ίδια αιτία οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 1. Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου θα προσκομίζουν:
 • α) Οι εν ενεργεία, βεβαίωση υπηρεσίας και μηνιαίων αποδοχών.
 • β) Οι συνταξιούχοι, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως Γενικού Λογιστηρίου, καθώς και όποιας άλλης σύνταξης τυχόν υπάρχει.
 1. Οι ανασφάλιστοι θα προσκομίζουν:
 • α) Βεβαιώσεις από Ι.Κ.Α., ΟΑΕΕ, Ο.Γ.Α. και Ν.Α.Τ. από τις οποίες να προκύπτει, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος του φορέα, όπως και αν λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει, επίδομα παραπληγίας, από το φορέα που τυχόν βρεθεί εγγεγραμμένος. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
Παρατηρήσεις:

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

Χορήγηση επιδόματος τέκνων Α21
Δικαιολογητικά:

βλ. παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

Για το επίδομα τέκνων Α21 θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση στο Taxisnet.

Χορήγησης επιδόματος τυφλότητας
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε, στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
 4. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή βεβαίωση του Δήμου, περί μονίμου κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
 • α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
 • β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου ή απουσίας στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.
 3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης
 5. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου
Παρατηρήσεις:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

 • Απόφαση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής (ΟΓΑ) ή ενημερωτικό σημείωμα τρίμηνων αποδοχών κλπ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:

 • Βεβαίωση από την Υπηρεσία που εργάζεται

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Πανεπιστημιακού επιπέδου):

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας που εργάζεται ως επιστήμονας σύμφωνα με το πτυχίο του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ:

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

 

 • Βεβαιώσεις από το ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ και ΝΑΤ από τις οποίες να προκύπτει ότι δεν είναι ασφαλισμένοι, (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθένειας (και το πρωτότυπο)

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ:

 

 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα αν λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος λόγω αναπηρίας άμεσα ή έμμεσα οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. μέρισμα σύνταξης, εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας, οίκοι νοσηλείας κλπ) και αν ναι, το ποσό που λαμβάνει (τμήμα παροχών ή συντάξεων)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθένειας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Ανακοίνωση για τα Προνοιακά Επιδόματα

Κατ’ εφαρμογή του Ν.4512/2018 από 1/3/2018 τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στη Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις προνοιακές παροχές, εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών  ως εξής:

 • H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr)
 • H αίτηση υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Πρώην Δημαρχείο Υμηττού: Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Υμηττός ΤΚ.17237 – 1ος όροφος) ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα απαλλάσσονται από το παράβολο για την εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ).

Ως προς τις παλαιές αιτήσεις και τις αιτήσεις που αφορούν σε ανανέωση ή παράταση ήδη χορηγούμενου προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά μέσω του αρμοδίου τμήματος κοινωνικής προστασίας του Δήμου (πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Υμηττός (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!