Αντιδήμαρχοι

Τσιλίφης Ε. Νικόλαος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων)
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης (Υπογραφή πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα – προγράμματα ΟΑΕΔ. Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου).
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : tsilifis@dafni-ymittos.gov.gr – drtsilifis@yahoo.gr

Βογιατζόγλου Αργυρούλα

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

 • Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξη

           οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : vogiatzoglou@dafni-ymittos.gov.gr  – voyia3@gmail.com

      

Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

 • Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

           οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : verinak@dafni-ymittos,.gov.gr

Λιούτας Κωνσταντίνος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών – Διαχείρισης, Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων – Καθαριότητας, Κοινόχρηστων χώρων και Κοιμητηρίου
  οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

β) Κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας

email : lioutas@dafni-ymittos.gov.grkonstantinoslioutas@gmail.com

Αναστασόπουλος Νικόλαος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχος, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου – Κοινόχρηστων Χώρων
  οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : anastasopoulos@dafni-ymittos.gov.grn.anastaso29@gmail.com

Θάνου Χρυσούλα

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, του ΤΕΒΑ και του Εθελοντισμού του Δήμου
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : thanou@dafni-ymittos.gov.gr

Γιαννακούρας Δημήτριος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας.
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης βλαβών – ζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας

email : giannakouras@dafni-ymittos.gov.grarkoriz@hotmail.com

   

Παρατηρήσεις
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος.

image_print
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!