Αντιδήμαρχοι

Τσιλίφης Ε. Νικόλαος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,  έλεγχο  και  υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή: πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : tsilifis@dafni-ymittos.gov.gr – drtsilifis@yahoo.gr

Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη,  παρακολούθηση, συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

 • Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : verinak@dafni-ymittos.gov.gr

Λιούτας Κωνσταντίνος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο,με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Του Τμήματος πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

email : lioutas@dafni-ymittos.gov.grkonstantinoslioutas@gmail.com

Σκιαδοπούλου Γρ. Γεωργία

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία)
 • Των δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : skiadopoulou@dafni-ymittos.gov.grgeorgiaskiadopoulou@hotmail.comskiadopoulougeorgia@gmail.com

Αναστασόπουλος Νικόλαος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : anastasopoulos@dafni-ymittos.gov.grn.anastaso29@gmail.com

Αναστασόπουλος Γεώργιος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ,οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : giorgosana13@gmail.com

Γιαννακούρας Δημήτριος

καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης- επισκευής-συντήρησης βλαβών-ζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

  • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
  • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
  • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
  • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
  • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.

email : giannakouras@dafni-ymittos.gov.grarkoriz@hotmail.com

   

Παρατηρήσεις

 

Α. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.

 • Τις κατά τόπον  αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου  κ. Λιούτα  Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

image_print
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!