Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Δημοσίευση: 18 Ιανουαρίου 2024, 12:06

Print Friendly, PDF & Email

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι ellada2.jpg

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά σε .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 205219

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτε΄ρα 12/02/2024 ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Πέμπτη 15/02/2024 ΩΡΑ 10:00πμ

Προϋπολογισμός : 155.000€ ΜΕ ΦΠΑ (125.000€ + φπα 24% 30.000€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780. ΟΠΣ ΤΑ5190859

Facebooktwitterpinterestlinkedin