Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο « «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης εδώ Κατεβάστε το πρωτογενές αίτημα

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Περισυλλογή, Περίθαλψη, Εμβολιασμός, Στείρωση, Φιλοξενία & Προμήθεια αδέσποτων ζώων»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Περισυλλογή, Περίθαλψη, Εμβολιασμός, Στείρωση, Φιλοξενία & Προμήθεια αδέσποτων ζώων»

Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΑ Ανακοίνωση 17.12.2021 – Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων – ανακύκλωσης και ανταλλακτικών»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων – ανακύκλωσης και ανταλλακτικών»

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιοποίηση Στοιχείων ΟΕ

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»

Διαβάστε περισσότερα...

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια ειδών Διατροφής»

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια ειδών Διατροφής»

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 133.824,26 € με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Διαφόρων Οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ”, που θα διεξαχθεί σύμφωνα α) με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης προϋπολογισμού 689.516,13 € πλέον 24% Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων και δύο μικρών οχημάτων

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (CPV: 34144512-0, 34131000-4, 34136100-0) προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (443.548,39 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%: 106.451,61 ευρώ) για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!