Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 27 Ιουνίου 2024, 10:55

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράρτημα IV σε .doc εδώ

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης όρων διαγωνισμού με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ αρχείο σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 354116

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης : Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00

Προϋπολογισμός : 232.142,40€ ΜΕ ΦΠΑ (205.435,75€ + φπα 24% 26.706,65€)

Facebooktwitterpinterestlinkedin