Πρόσκληση για την 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 24.01.2024 και ώρα 20:30 με Live Streaming

from to
ScheduledLIVE STREAMING (Ζωντανή μετάδοση) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, 1, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 37, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 22 Ιανουαρίου 2024, 10:34

image_pdfimage_print

                 Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού που θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με  χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 23-01-2024 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και το άρθ.11 του Ν.5043/2023 (υπ’αρ. 488/2023 εγκύκλιος ΥΠΕΣ ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρθρ. 74 παρ.10 του Ν.3852/2010 (Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)
 2. Εκλογή  εκπροσώπων   για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 3/2024 (ΦΕΚ 3/Α/15-1-2024) και ισχύει (Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)
 3. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Υ. (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)
 4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 5. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 6. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)
 7. Λήψη απόφασης ανανέωσης Εκπροσώπησης Νομιμοποίησης στην ALPHA BANK (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 8. Λήψη απόφασης ώστε, να ανοιχθούν δύο νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην ALPHA BANK (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 9. Ανανέωση Νομιμοποίησης Εκπροσώπησης στην Τράπεζα Ελλάδος (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 10. Ορισμός  χρηστών  στο ΔΙΑΣ PORTAL  στην Τράπεζα Ελλάδος (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ακινήτων του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 429/1976 (A 235) για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 14. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 15. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 16. Ορισμός εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης Υμηττού (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 17. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου πολιτισμού στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 18. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής κ. Αδαμ)
 19. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής κ. Αδαμ)
 20. Ορισμός Εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια (Εισηγητής κ. Αδαμ)
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος  οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού ” (αρ. μελ.: 76/2017). (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 22. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ“ (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Χρήστου Χρήστος 

Facebooktwitterpinterestlinkedin