Πρόσκληση για Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στην περιοχή «Λόφος Γερμανού» της  Δ.Κ. Υμηττού, όσων εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών”

from to
ScheduledicalGoogleoutlookΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΟ!

Δημοσίευση: 28 Μαρτίου 2024, 12:01

image_pdfimage_print

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής Α΄ κατοικίας «Λόφος Γερμανού» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού  της οποίας η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με το από  23-10-2013 Π.Δ.  (ΦΕΚ 395ΑΑΠ/8-1-2013) να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:

  • Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής που εκπονείται στην πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρμογής , διάγραμμα πράξης εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις.
  • Να υποβάλλουν Δηλώσεις Ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 12 του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6 του Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει.

Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραληφθεί από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και θα συνοδεύονται από :

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Τίτλους ιδιοκτησίας με πιστοποιητικά μεταγραφής
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη θα ολοκληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων καθώς και τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση αυτή να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερήσια της Αθήνας σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.

 

Ο    ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα ΄δήλωσης εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin