Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού & Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού & των Νομικών Προσώπων

from to
ScheduledicalGoogleoutlookΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΕΣ εδώ

Κατεβάστε το ευρωπαϊκό έντυπο δημοσίευσης εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 295.551,55 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. : 70.932,37 ΕΥΡΩ

Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. : 366.483,92 ΕΥΡΩ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 187724,1

Αριθμός διακήρυξης : 3770

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin