Ανακοίνωση «Ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 19 του Ν.4915/2022 και 76 του Ν.4921/2022»

Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου 2022, 10:53

image_pdfimage_print

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η»

Το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ενημερώνει τους πολίτες που ενδιαφέρονται για μεταβιβάσεις κάποιου ακινήτου τους, εναλλακτικά αν το επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. να καταβάλλουν ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ήδη καταθέσει αίτηση, τη φόρμα της οποίας μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Δήμου (στις Οικονομικές Υπηρεσίες –>  Τμήμα Οικονομικό -΄Έντυπα – Διαδικασίες Αιτήσεων –> Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον Δήμο, είτε ηλεκτρονικά στα κάτωθι e-mail :

Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα ή από τον αποκτώντα (εκ μέρους του μεταβιβάζοντος) μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Alpha Bank:

GR95 0140 3430 3430 0200 1000 024, αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες του Γραφείου ΤΑΠ (3)

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν υποχρεωτικά τις εξής πληροφορίες κατά την κατάθεση :

Ονοματεπώνυμο & Α.Φ.Μ. μεταβιβάζοντα, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί

Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού αυτού, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 76 του Ν.4921/2022 που τροποποιεί τις περιπτώσεις β. & γ. του άρθρου 19 του Ν.4915/2022).

Η εκκαθάριση γίνεται εντός τριών (3) μηνών σύμφωνα με τον Νόμο (περίπτωση δ. του άρθρου 19 του Ν.4915/2022). Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής και τους οποίους αφορά η εν λόγω ¨βεβαίωση ΤΑΠ¨, θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Νόμος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (προκειμένου να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία των τριών μηνών).

      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

κ.α.α.

Facebooktwitterpinterestlinkedin