Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. πάνω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης»

from to
ScheduledicalGoogleoutlookΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΟ!

Δημοσίευση: 27 Ιουνίου 2024, 10:55

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράρτημα IV σε .doc εδώ

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης όρων διαγωνισμού με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε την δημοσίευση στην ευρωπαική εφημερίδα TED ε΄δω

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ αρχείο σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 325322

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης : Τρίτη 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00

Προϋπολογισμός : 890.265,59€ ΜΕ ΦΠΑ (717.956,12€ + φπα 24% 172.309,47€)

Facebooktwitterpinterestlinkedin