Απολογισμός Παρεχόμενων Υπηρεσιών Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης -Υμηττού για το Έτος 2022

Δημοσίευση: 15 Μαΐου 2023, 09:22

Print Friendly, PDF & Email

Μήνυμα Δημάρχου Δάφνης – Υμηττού – Τάσου Μπινίσκου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, για όσους συμπολίτες μας χρειάζονται φροντίδα και μέριμνα. Ανήκει στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που αναπτύσσει ο Δήμος, για την κοινωνική ένταξη και προστασία, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών, στην προστασία της τρίτης ηλικίας και στην προώθηση πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης η κοινωνική μέριμνα του Κέντρου Κοινότητας το 2022 επεκτάθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία σε τομείς της εκπαίδευσης των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων με μία σειρά από δράσεις – ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη σε θέματα που αφορούν την αγωγή και προαγωγή ψυχικής υγείας.

Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, η οποία – από το 2019 – έχει προχωρήσει με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, στην αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας με την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών κοινωνικών δομών και στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και προγραμμάτων στην κοινότητα για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας.

Απολογισμός Παρεχόμενων Υπηρεσιών Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το Έτος 2022

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, δομή η οποία σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ως “front desk” υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης & παραπομπής,  ο κάτοικος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα & προστασία οποιασδήποτε μορφής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, λειτουργώντας ως ένα δίκτυο ασφαλείας για όλους τους πολίτες που χρήζουν βοήθειας με προτεραιότητα  στις ευάλωτες ομάδες.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, παραπομπές για ζητήματα νομικού χαρακτήρα, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Το Κέντρο Κοινότητας, επομένως, είναι ο αισθητήρας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού υποδέχθηκε συνολικά 1.702 πολίτες για διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, ενώ τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν, προγραμματισμένα ή έκτακτα, ανέρχονται σε 4.697. Οι ωφελούμενοι και τα  μέλη των οικογενειών τους που έλαβαν τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κατά τη διάρκεια του έτους στο σύνολο τους είναι 3.025.

Κλείνοντας έξι χρόνια λειτουργίας τον Απρίλιο του 2023, το Κέντρο Κοινότητας έχει εξυπηρετήσει συνολικά 17.956 αιτήματα πολιτών.

 

Ειδικότερα :

 • 729 αιτήματα Υποδοχής – Ενημέρωσης – Υποστήριξης  για όλα τα επιδόματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές  που δικαιούνται οι πολίτες.
 • 258 αιτήματα διεκπεραίωσης – πρόσβασης στα Προνοιακά Επιδόματα. Ειδικότερα 189 αιτήσεις προς ΟΠΕΚΑ & 69 αιτήσεις προς ΚΕΠΑ
 • 232 αιτήματα υποστήριξης και διεκπεραίωσης για Προνοιακές Παροχές σε ΑμεΑ
 • 57 αιτήματα για Παροχές σε Ανασφάλιστους Υπερήλικες
 • 617 αιτήματα υποστήριξης για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα “Ελάχιστο Εγγυημένο

          Εισόδημα” (ΕΕΕ), πρώην ΚΕΑ

 • 933 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
 • 553 αιτήματα για το Επίδομα Στέγασης
 • 13 αιτήματα για Κοινωνική Έρευνα
 • 222 αιτήματα για Ενημερώσεις Κοινωνικών Παροχών
 • 16 αιτήματα για Επίδομα Γέννησης
 • 132 αιτήματα που αφορούν σε Συνεργασία και Παραπομπή σε λοιπές υπηρεσίες
 • 42 αιτήματα Διασύνδεσης με Κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες.
 • 34 αιτήματα για Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης και Διασύνδεσης με την

         Αγορά Εργασίας

 • 57 παραπομπές ωφελουμένων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πρώην ΟΑΕΔ) με στόχο την ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας & τέλος,
 • 129 πολίτες αιτήθηκαν για Συμβουλευτική – Ψυχολογική Υποστήριξη και ο συνολικός αριθμός των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν ανέρχεται σε 430.

Επιπλέον εξυπηρετήθηκε μεγάλος αριθμός πολιτών μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών για ενημέρωση για επιδόματα, προγράμματα, δικαιολογητικά, παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτική  και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Υμηττού, 1ος όροφος, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και δύο Ψυχολόγους, είναι δωρεάν και συνοψίζονται:

 • Υποδοχή και καταγραφή των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Ενημέρωση των πολιτών για διαθέσιμα επιδόματα, υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας.
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων για επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, (ΤΕΒΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης, Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και Υπερηλίκων της Ελληνικής Μειονότητας, Αιτήσεις για Προνοιακά Επιδόματα προς ΟΠΕΚΑ και αιτήσεις προς ΚΕΠΑ
 • Παραπομπή και διασύνδεση των ωφελουμένων με άλλες υπηρεσίες, φορείς και κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ Υγείας, Οργανισμούς, Μ.Κ.Ο. κα).
 • Συνεδρίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικα άτομα με στόχο τη σταδιακή ενδυνάμωση και κοινωνική επανένταξη.

Επιπροσθέτως, το Κέντρο Κοινότητας πραγματοποίησε σειρά δράσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο που στόχο έχουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας. Παρατίθεται το link στην ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης – Υμηττού μέσα από το οποίο μπορεί ο πολίτης να ενημερωθεί αναλυτικά για το σύνολο των δράσεων:

https://www.dafni-ymittos.gov.gr/category/kentro-kinotitas/

Για πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού- Πρώην Δημαρχείο Υμηττού, 1ος Όροφος 

Τηλέφωνο: 213-2037822

E-mail : kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr

Facebooktwitterpinterestlinkedin