Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Αποψιλώσεις Αλσυλλίων, οικοπέδων κοινόχρηστων χώρων κ.α. & κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων & δυσπρόσιτων δέντρων»

Δημοσίευση: 10 Μαρτίου 2023, 12:59

image_pdfimage_print

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ομάδας Α εδώ

Κατεβάστε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ομάδας Β εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 186764

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/03/2023 Ώρα 12:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Παρασκευή 31/03/2023 Ώρα 10:00πμ

Facebooktwitterpinterestlinkedin