Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του ΝΠΔΔ «Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (Παιδικοί Σταθμοί), που εδρεύει στον Υμηττό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 Υποψηφίων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 Υποψηφίων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στον Δήμο Δάφνης Υμηττού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη Καθαρίστριας για το 2ο Δημοτικό Υμηττού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2ο Δημοτικό Υμηττού έως τη λήξη του διδακτικού έτους.
Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης- Υμηττού αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Κατόπιν της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) η αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας για το Δήμο μας, επτά (7) θέσεων εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και μιας (1) θέσης Οδηγού απορριμματοφόρου.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής

Το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ» ανακοινώνει την πρόθεσή του, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, για την παροχή ιατρικής φροντίδας, του φυσικού ελέγχου, καθώς και τη συνταγογράφηση των ηλικιωμένων μελών των ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα προκήρυξης οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Διαβάστε περισσότερα...
image_print