Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
243 24/12/2021 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Β εξάμηνο έτους 2021 ΨΧΘΚΩ9Φ-79ΚΟικονομική Επιτροπή
79 22/12/2021 Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει οικ. έτους 2022 6ΛΝΓΩ9Φ-ΘΝΛΔημοτικό Συμβούλιο
242Α 17/12/2021 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/201, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΩΝ8ΠΩ9Φ-7ΨΚΟικονομική Επιτροπή
242 17/12/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2022 ΨΕ3ΩΩ9Φ-Θ04 Οικονομική Επιτροπή
242Γ 17/12/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν.4412/2016 ΨΩΟΓΩ9Φ-Ξ21Οικονομική Επιτροπή
241 17/12/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δάφνης Υμηττού» ΨΙ5ΥΩ9Φ-ΕΛΖ Οικονομική Επιτροπή
240 17/12/2021 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για δημοτικά τέλη- δημοτικό φόρο και ΤΑΠ ΨΛΘΜΩ9Φ-ΨΟΡ Οικονομική Επιτροπή
image_print
error: Content is protected !!