Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
239 17/12/2021 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 των ΝΠ που εποπτεύει ο Δήμος και εισήγησή τους στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση Ψ4ΞΙΩ9Φ-ΧΩΓΟικονομική Επιτροπή
238 17/12/2021 Έγκριση σύναψης και έγκριση όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» 6ΨΟΛΩ9Φ-ΞΨΔΟικονομική Επιτροπή
237 17/12/2021 Έγκριση αίτησης παράτασης σύμβασης ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 6ΦΧΦΩ9Φ-ΧΜΧΟικονομική Επιτροπή
236 17/12/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης ΨΕ18Ω9Φ-ΓΨ6 Οικονομική Επιτροπή
235 17/12/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης Ψ3ΚΖΩ9Φ-ΘΨ4 Οικονομική Επιτροπή
234 17/12/2021 Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών προσφορών και αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ , με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :144278 και αριθμό Διακήρυξης 13687/01-12-21 με ΑΔΑΜ : 21PROC009644328/2021-12-01 (Διακήρυξη) και 21PROC009644913/2021-12-01 (περίληψη) 6ΨΓ5Ω9Φ-30ΔΟικονομική Επιτροπή
78 15/12/2021 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής 9ΒΘΔΩ9Φ-1ΔΦ Δημοτικό Συμβούλιο
image_print
error: Content is protected !!