Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου