Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2019