Τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2022)» προϋπ: 373.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.