Έγκριση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος «Α) Τροποποίηση της περίπτωσης Γ’ της με αρ. 17/2017 απόφασης του Δ.Σ και β) Λήψη νέας απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981»