Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»