Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.203,67€ για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων