Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού » και τον καθορισμό πλάτους οδοστρωμάτων οδών της Δ. Κοινότητας Δάφνης