Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αρ. 4891/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Δημοσίου)