Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για συγκεκριμένες ομάδες