Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».