Έγκριση εκτός ημερήσιας διάταξης των θεμάτων: α) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» και β) Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση της υπ. αριθμ. 93/2018 της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) »