Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Δημόσια ΙΕΣ και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας από 01/01/2023 έως 30/06/2023.