Ανανέωση χορήγησης θέσης στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Καλογερίδη βασίλη)