Τροποποίηση της απόφασης 21/2016  του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής