Πρόσληψη κατά προτεραιότητα ενός οδηγού απορριμματοφόρου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της αριθμ.19/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 13365 /20-4-2018 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών