Α) Έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού» Β) εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου υπογραφής της προγραμματικής Σύμβασης και Γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του ως άνω έργου