Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αρ.13215/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές)