Ανάκληση της αρ.96Β/3-7-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου και δέσμευση πίστωσης για το 2018, της πολυετούς Δαπάνης για τα οι. Έτη 2018,2019 και 2020 της Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Αρ. Μελ.: 65/2018, CPV: 09132100- 4, 09134200-9, K.A.: 10.6641.0005, 20.6641.0001),συνολικού προϋπολογισμού 298.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018