Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , επί της οδού Έλλης 17