Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περίληψης της με αρ.44/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού μετά την έκδοση της με αρ.πρωτ. 32663/19-4-2023 Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισής της του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής