Έγκριση της Χρονικής παράτασης της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – Αμόλυβδη βενζίνη και Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ