Α) Έγκριση  της αναγκαιότητας της με αριθμ.12/2024 μελέτης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και των τεχνικών προδιαγραφών της και β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού