Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 3670 με κωδ. ΑΤΤ104 και τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» ,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»