Αποδοχή ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 7ης έως 12ης μηνιαία κατανομή έτους 2019