Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.