Έγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 2022 » και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.